Udslusningsstrategi for Produktionsskolen Varde.

 

 

Målsætning

Det er målsætningen for Produktionsskolen Varde, at eleverne udsluses som led i den aftalte forløbsplan. Forløbsplanen vil som udgangspunkt rette sig mod uddannelse, arbejde eller andet relevant tilbud. Der afholdes forløbsplanssamtaler minimum hver anden måned. Dette for at sikre, at der holdes fokus mod det aftalte mål. 

Produktionsskolen Varde søger, med udgangspunkt i regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse, at motivere til uddannelse.  

Fagligt – på det faglige plan skal skolens værkstedstilbud afklare og styrke eleverne i forhold til valg af uddannelsesretning eller fremtidig beskæftigelsesområde.

 

Socialt – på det sociale plan skal elevernes kompetencer forstærkes igennem det nære samarbejde med værkstedlærere, vejledere, elever og eksterne samarbejdspartnere.

 

Personligt – på det personlige plan skal eleven, igennem arbejdet med de faglige og sociale kompetencer, opnå progression i forhold til individuelle og personlige indsatsområder.

 

Handling - Den værkstedsbaserede undervisning afprøves i praksis igennem praktikforløb. Her afklares eleven i forhold til valg af uddannelse og får samtidig sine faglige, personlige og sociale kompetencer i spil. Produktionsskolen Varde har samarbejdsaftaler med den lokale erhvervsskole (Rybners) med Social og Sundhedsskolen i Esbjerg og med Landbrugsskolen (Riber Kærgård) Disse aftaler omhandler blandt andet samarbejde om kombinationsforløb. Produktionsskolen Varde bruger i høj grad muligheden for kombinationsforløb som et redskab henimod det aftalte mål. Alle elever på Produktionsskolen Varde screenes i dansk og matematik, og der tilbydes opkvalificerende undervisning med sigte på uddannelsesmålet for den enkelte elev. De elever der ikke umiddelbart skønnes at kunne optages på en ordinæruddannelse, eller varetage beskæftigelse på ordinære vilkår, vejledes i samarbejde med U.U. til andet relevant tilbud.

Vejledning- Umiddelbart efter indskrivning på Produktionsskolen Varde, vil der sammen med værkstedets vejleder blive, blive afholdt en introduktionssamtale. Her vil der blandt andet blive vurderet, om der er tale om et målrettet forløb hen i mod uddannelse, eller om den første del af opholdet vil være et afklarende forløb.

Ved et målrettet forløb, vil der under hele opholdet vejledes mod uddannelsesmålet. Det afklares om de nødvendige kvalifikationer og kompetencer er tilstede eller, hvordan de kan opnås.

Ved et afklarende forløb, vil der dels ved brancheafklaring på de forskellige værksteder ved praktikker og evt. kombinationsforløb og dels ved vejledning forsøges at nå frem til et realistisk mål.

Produktionsskolen Varde har en samarbejdsaftale med U. U Varde om både gruppevejledning og individuel vejledning.

 

Opleves det, at en elev er i fare for at frafalde, vil der blive sat ind med en særlig socialfaglig vejledning. Her vil UU. vejlederen, evt. forældre og andre, kunne blive indkaldt til en trepartsdrøftelse.

Vælger en elev utilsigtet at forlade skolen, vil dette naturligvis blive respekteret, og skolen vil melde tilbage til UU. og hvis eleven er under 18 år også forældrene.

 

Når en elev har afsluttet sit ophold, vil der med udgangspunkt i de kompetencemål der er fastlagt på de enkelte værksteder blive udfærdiget et kompetencebevis.

 

 Jf. Lov om produktionsskoler, if. lovbekendtgørelse nr. 456 ad 23. juni 2012 § 6 stk. 8. (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141721

Udslusningstal for 1. halvår 2018

Uddannelse                                  22%
Arbejde                                          34%
Andet                                             34%
Frafald ved ikke                          10%

Udslusningstal for 2. halvår 2017

Uddannelse                                  68.4%
Arbejde                                          13.2%
Andet                                             15.8%
Frafald ved ikke                          2.6%

Udslusningstal for 1. halvår 2017

Uddannelse                                  43%
Arbejde                                          12%
Andet                                             33%
Frafald ved ikke                          12%